En grön väg ur fattigdom
Våra specialprojekt

En grön väg ur fattigdom

I samarbete med Håll Sverige Rent genomför vi ett projekt i Kenya under 2018-2020 i syfte att förbättra levnadsvillkoren för människor som är bosatta i stadsnära slumområden i Kasarani, utanför Nairobi. En kombination av miljö- och klimatarbete, utbildning i entreprenörskap ska ge invånarna i dessa områden möjlighet att hjälpa sig själva till bättre försörjning via "gröna företag" och kunskap i hur de förbättrar sin närmiljö. Projektet är finansierat av Postkodlotteriet.

Kenya är ett av de länder som drabbats hårdast av de pågående klimatförändringarna. Torka och oregelbundna regn påverkar landets förmåga att förse sina invånare med mat och vatten för dagen och skapar fattigdom och osäkerhet. I städer växer slumområden som ofta även fungerar som dumpningsplatser för miljöfarligt avfall och gifter som bidrar till det ökande klimathotet. Situationen i dessa slumområden och i stadsnära jordbrukssamhällen är ohållbar.

Projektet “Miljö som business – en grön väg ur fattigdom” drivs under 2018-2020 av Hand in Hand och Håll Sverige Rent. Hand in Hand har specialistkompetens inom entreprenörskap och Håll Sverige Rent är en expertorganisation inom avfallshantering. Tillsammans erbjuder de en unik ingång till miljö- och klimatarbete med utgångspunkt i fattigdomsbekämpning och hjälp till självhjälp.

Genom att arbeta med avfallshantering, förbättrad miljöhantering och entreprenörskap fokuserar projektet på FN’s hållbara utvecklingsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen. Projektet kommer att äga rum Kasarani med omnejd, utanför Nairobi – områden med stora behov av miljöinsatser, både vad gäller avfallshantering, klimatinsatser inom det småskaliga jordbruket och ökad miljömedvetenhet och praxis bland invånarna.

Projektet har två huvudmål:

  1. Bidra till en renare och hållbarare miljö i Kasarani med omnejd (Kenya) genom att skapa 3 300 miljövänliga företag (miljöcertifierade företag och företag som har miljö som affärsmodell) och förbättra befolkningens hantering av miljön. 
  2. Öka medvetenheten hos befolkningen i Kasarani om deras rättigheter och hos myndigheter om deras ansvar, samt skapa en modell för hållbar avfallshantering.

Dessa mål relaterar till

  • mål 13.1 “Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.”
  • mål 13.2 “Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.”
  • mål 13.3 “Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.”
  • mål 13.b “Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.”

Totalt 16.000 individer kommer att omfattas av projektaktiviteterna, fördelat på 80% kvinnor och 20% män. Ungefär hälften av den totala målgruppen är ungdomar mellan 18–35 år. Av den totala målgruppen kommer 4.800 att vara bosatta på landsbygden och 11.200 i slumområden.

Projektet innehåller många innovativa komponenter, varav de främsta är:

  • miljöcertifiering av företag som på olika sätt arbetar mot en hållbarare miljö;
  • en tävling där miljövänliga entreprenörer får besöka Sverige för att stärka entreprenörernas miljövänliga företagande och ge dem utbildning och coaching från företag, organisationer och myndigheter;
  • påverkar och engagera lokala och nationella myndigheter och arbete att vara utveckla avfallshanteringsstationer där småskaliga entreprenörer i samarbete med lokala myndigheter driver återvinnings- och renhållningsarbetet;
  • adresserar plastpåsförbudet som en möjlighet med våra samarbetspartners att ta fram och erbjuda lokal produktion/återbruk av hållbara alternativ för att ta del av en helt ny marknad.

Hand in Hand och Håll Sverige Rents expertkompetenser bidra till en långsiktig samhällsförändring med ekonomisk och miljömässig hållbarhet i grunden. Projektet bidrar genom att ekonomisk och miljömässig hållbarhet inte bara till mål 13, utan i ett längre perspektiv även till mål 10 – minskad ojämlikhet och till mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Genom utvecklandet av en miljöcertifiering och en modell för hållbar avfallshantering kommer projektet kunna reproduceras i andra områden, där behoven finns.

Hand in Hand kommer att implementera projektet genom Hand in Hand Eastern Africa. Implementeringen består huvudsakligen av mobilisering och träning av självhjälpsgrupper, kontakt med myndigheter, etablering av strukturer för avfallshantering och återvinning samt certifiering av företag.

Håll Sverige Rent kommer att fortbilda Hand in Hands fältpersonal i återvinning, sophantering och renhållning, och tillsammans med Hand in Hand utveckla ramarna för miljöcertifieringen av de småskaliga företagen.

Tillbaka till Specialprojekt